Napíšte nám:

Zverejňovanie informácií

 Spôsob získavania informácie

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Koromli.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Koromli: v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:
Poštou na adresu: Obecný úrad v Koromli, 072 62 Koromľa 172
Telefonicky na t.č. 056/6593417
Na e-mailovú adresu: koromla.obec@gmail.com

Mgr. Silvia Žeňuchová
starostka obce

 

Žiadosť o poskytnutie informácií

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z.

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Obsah požadovaných informácií:

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.......................................................................................................................
Spôsob poskytnutia informácie:
ústne, písomne, telefonicky, zhotovením kópie(odpisu), nahliadnutím do spisu, faxom, elektronickou poštou, inak

Vyplní obecný úrad
2.1 Žiadosť podaná: osobne – telefonicky

Žiadosť prevzal:.....................................

Žiadosť je určená:...........................................................................................

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:..................................................

................................................................................................................

Žiadosť vybavená – zamietnutá dňa:...................................

Náklady predpísané k úhrade vo výške:..............................

Žiadosť vybavil: ..................................


ŽIADOSŤ, PODNET, SŤAŽNOSŤ, NÁVRH

Môžete podať:
- písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad, 072 62 Koromľa
- osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu, Koromľa 172


SADZOBNÍK POPLATKOV

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
- fyzické osoby – 6,50 €
- právnické osoby – 16,50 €

Žiadosť o stavebné povolenie
- na stavbu rodinného domu – 33,00 €
- na stavby na individuálnu rekreáciu do 25m223,00 €, nad 25m239,50 €
- na zmenu dokončených stavieb a zmenu stavieb pred dokončením – 23,00 €
- na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k rod. domu, prípojky – 16,50 €
- na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 23,00 €,
- na stavbu dočasných objektov zariadení staveniska – 16,50 €
- na ostatné neuvedené stavby pri rozpočtovom náklade
• do 49 780,50 € vrátane - 33,00 €
• nad 49 780,50 € do 99 581,50 € vrátane – 49,50 €
• nad 99 581,50 € do 331 939,00 € vrátane - 66,00 €
• nad 331 939.00 € do 3 319 391.50 € vrátane – 116,00 €
• nad 3 319 391.90 € – 199,00 €

Žiadosť o kolaudáciu stavby 16,50 €

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením -16,50 €

Žiadosť o odstránenie stavby - 16,50 €

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti 23,00 €

 

POSTUP OBCE PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Obecná samospráva sa riadi Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Okrem neho sú osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní. Napr. osobitné procesné ustanovenia má:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon

 

OPRAVNÝ PROSTRIEDOK

Informácia o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Koromli.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Košiciach v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

 

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: