Napíšte nám:

Únia žien

    

ÚNIA ŽIEN KOROMĽA

                    

     Únia žien Koromľa, ako základná organizácia, vznikla v roku 1995. V súčasnosti má 25 členiek, Únia žien Koromľa je nezávislá mimovládna organizácia a členstvo v nej je dobrovoľné.           

     Hlavným poslaním organizácie je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a vytváranie priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

 

Výbor:

Predsedníčka: Mgr. Slavomíra Nebesníková

Podpredsedníčka: Anna Zahorčaková

Tajomníčka: Mgr. Jana Papačová

Pokladníčka: Mgr. Monika Hadvabová

Členka výboru:  Mária Hadvabová

Revízna komisia:                            

predsedníčka: Anna Kučmašová

členka : Bc. Viera Franková                         

             Lucia Remecká              

                                                 

Organizácia spolupracuje pri organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, pripravovaných v našej obci najmä v spolupráci s obecným úradom. Naša organizácia má ešte veľa zaujímavých plánov do budúcnosti. Organizácii záleží hlavne na tom, aby sa zlepšil kultúrny a spoločenský život v našej krásnej a malebnej obci.

 

ÚŽ Koromľa – VČS konaná dňa 26.2.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o činnosti za rok 2015
 3. Správa o hospodárení za rok 2015
 4. Návrh plánu činnosti na rok 2016
 5. Zloženie výboru
 6. Diskusia /podať návrh na výšku čl. prís. na rok 2017
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver – oslavy MDŽ

 

SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA  ROK   2015

Naša organizácia mala v roku 2015 32 členiek. Výbor sa zišiel v roku 2015  8x.

V roku 2015 sme uskutočnili tieto akcie:

V mesiacu január sa uskutočnil 2. Fašiangový ples, ktorý mal veľmi dobrý ohlas nielen v našej dedine, ale aj v širšom okolí.

Výročná členská schôdza bola dňa 5.2.2015 spojená zároveň s oslavami MDŽ v reštaurácii  „Sobranecké kúpele“. V mesiaci február sa uskutočnilo aj ďalšie podujatie a to návšteva filmového predstavenia „50 odtieňov sivej“ v Michalovciach. Túto akciu si naše ženy veľmi pochvaľovali, takže akcie takého druhu by sme chceli uskutočniť aj tento rok. 

Dňa 18.4.2015 sa uskutočnila brigáda pri zalesňovaní v Urbárskej spoločnosti, kde naše ženy zarobili pre našu organizáciu 200.- eur. V mesiaci apríl bola aj ďalšia akcia a to stavanie mája. Naše členky v spolupráci s obecným úradom varili guľáš, ktorý potom, aj podávali. 

V mesiaci jún a to 21 sa uskutočnili oslavy MDD spojené so súťažou vo varení guľášu pod názvom „ Varí celá dedina.“ Tohto podujatia sa zúčastnilo 6 družstiev , kde 1. miesto získala naša organizácia.

V mesiaci júl sme sa už tradične zúčastnili volejbalového turnaja v Petrovciach, kde sme obsadili 3. miesto. V tomto mesiaci bola aj brigáda pri stavaní „Krížovej cesty“, kde sa zúčastnilo 16 žien našej organizácie a taktiež brigáda pri čistení záhonov v obci, kde prišlo 11 žien našej organizácie.

Ako každý rok aj tento v mesiaci august sme usporiadali zájazd do Maďarska, ale ako sa ukázalo bola to jedna z najslabších akcii, keďže a túto akciu ženy nemali záujem.

V septembri mesto Humenné navštívil svetoznámy súbor „Alexandrovci“, na predstavení ktorého sa zúčastnili aj  ženy našej organizácie.

Ako vidieť z uvedenej správy, činnosť našej organizácie bola naozaj bohatá, v ktorej chceme pokračovať aj v budúcnosti. 

NÁVRH  PLÁNU  ČINNOSTI NA ROK  2016

 1. Fašiangový ples
 2. Oslavy MDŽ
 3. Brigáda v Urbárskej spoločnosti
 4. Deň matiek /v prírode/ - mesiac máj
 5. Turistický výlet na „Morské oko“
 6. Súťaž vo varení guľášu
 7. Volejbalový turnaj
 8. Návšteva kultúrneho podujatia

Návrh na uznesenie z VČS ZO ÚŽ v Koromli konanej dňa 26.02.2016

VČS ZO ÚŽ v Koromli dňa 26.2.2016

I.       berie na vedomie: a) správu o činnosti za rok 2015

                                                    b) správu o hospodárení za rok 2015

             II.      schvaľuje:              a) plán činnosti na rok 2016 

                                                     b) členský príspevok na rok 2017   5 €

                                                     c) zloženie výboru:

                                                         predsedníčka: Mgr. Slavomíra Nebesníková

                                                         podpredsedníčka: Anna Zahorčaková

                                                         tajomníčka: Mgr. Jana Papáčová

                                                         pokladnička: Mgr. Monika Hadvábová

                                                         členka: Mária Hadvabová

                                                         revízna komisia:

                                                              predsedníčka: Anna Kučmášová 

                                                              členka: Bc.Viera Franková           

                                                                          Lucia Remecká

                                              Pred. ZO ÚŽ Mgr. Slavomíra Nebesníková

Návrh na zloženie výboru ZO ÚŽ v Koromli na rok 2016

Z dôvodu, že sa  členstva vo výbore vzdali tieto členky Mgr. Silvia Žeňuchová, Mgr. Jana Hadvabová a pani Beáta Šukaľová navrhujeme, aby výbor pracoval v ďalšom období v tomto zložení:

Predsedníčka: Mgr. Slavomíra Nebesníková

Podpredsedníčka: Anna Zahorčaková

Tajomníčka: Mgr. Jana Papáčová

Pokladníčka: Mgr. Monika Hadvábová

Členka výboru: Mária Hadvabová

Revízna komisia v zložení:

Predsedníčka:  Anna Kučmášová                                 

Členka: Viera Franková

             Lucia Remecká

 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.2.2016 o 16,00 v reštaurácii „Sobranecké kúpele“.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia: Mgr. Monika Hadvabová

                       Mgr. Jana Papačová

Zapisovateľka : Anna Zahorčáková

Program rokovania:

1.     Otvorenie

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Správa o činnosti za rok 2015

4.     Správa o hospodárení za rok 2015

5.     Návrh plánu činnosti na rok 2016

6.     Zloženie výboru

7.     Diskusia.

8.     Návrh na uznesenie

9.     Záver

10.   Oslavy MDŽ

 

VČS otvorila predsedníčka Únie žien v Koromli Mgr. Slavomíra Nebesníková, ktorá privítala prítomné ženy. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina , VČS je uznášania schopná.

Za zapisovateľku určila p. Annu Zahorčákovú a za overovateľov zápisnice Mgr. Moniku Hadvabovú a Mgr. Janu Papačovú.

Správu o činnosti za rok 2015 predniesla p. Anna Zahorčáková a správu o hospodárení Mgr. Monika Hadvabová.

Návrh plánu činnosti predložila Mgr. Jana Papačová.

V ďalšom bode predsedníčka únie predložila návrh na zloženie výboru.

V diskusii sa členky vyjadrovali k jednotlivým bodom programu a taktiež k výške členského poplatku na rok 2017.

Návrh na uznesenie predniesla Bc. Viera Franková.

Na záver sa predsedníčka poďakovala prítomným za  účasť na VČS a otvorila oslavy MDŽ.

                                                                                            predsedníčka ÚŽ: Mgr. Slavomíra Nebesníková 

Únia žien  v Koromli – zoznam členiek v roku 2016

1. Mgr. Slavomíra Nebesníková, Koromľa č. 61

2. Mgr. Monika Hadvabová, Koromľa č.50

3. Mgr. Jana Papačová, Koromľa

4. Anna Zahorčáková, Koromľa č. 21

5. Lucia Remecká, Koromľa č. 100

6. Mária Hadvabová, Koromľa č. 67

7. Bc. Viera Franková, Koromľa č. 128

8. Anna Kučmášová, Koromľa č. 63

9. Eva Kučmášová, Koromľa č. 63

     10. Alžbeta Hadvabová, Koromľa č. 91

     11. Mária Franková, Koromľa č. 105

     12. Ružena Semanová, Michalovce

     13. Gabriela Tkáčová, Koromľa č. 1

     14. Alžbeta Timková, Tibava č. 78

     15. Magdaléna Fečíková, Koromľa č. 69

     16. Emília Papáčová, Koromľa č. 127

     17. Ružena Capiková, Koromľa č. 90

     18. Kvetoslava Okohríbová, Koromľa č. 111

     19. Oľga Bercíková, Koromľa č. 136

     20. Žofia Okohríbová, Koromľa č. 75

     21. Katarína Hadvabová, Koromľa č. 91

     22. Mária Capíková, Koromľa č. 128

     23. Ing. Viera Žeňuchová, Sobrance

     24. Ing. Viera Horňaková, Sobrance

     25. Silvia Ihnátová, Vojnatina

 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015


Zostatok z roku 2014:                                                                    454,79 €

 

Príjem v roku 2015:

-          Členské príspevky                                                           180,- €

-          Brigáda US Koromľa                                                        200,- €

-          Príspevok od obce Koromľa                                             250,- €

_______________________________________________________

PRÍJEM SPOLU:                                                                       630,-€

_______________________________________________________

 

Výdaj v roku 2015 :

-          VČS /reš. Sobranecké kúpele/                                  264,94 €

-          Smútočné vence /Franko, Capik, Fečík/                     74,23 €

-          Návšteva fil. predstavenia Michalovce                      124,70 €

-          Brigáda US                                                                 25,90 €

-          Súťaž vo varení guľášu                                              64,57 €

-          Volejbalový turnaj                                                     155,-    €

__________________________________________________________

VÝDAJ SPOLU:                                                                 709,34 €

__________________________________________________________

 

Zostatok v pokladni k 31.12.2015                                      375,45 €

 

 

Výročná členská schôdza konaná dňa  05.02.2015

Program:

1.      Otvorenie

2.      Správa o činnosti za rok 2014

3.      Správa o hospodárení za rok 2014

4.      Návrh plánu  činnosti na rok 2015

5.      Diskusia

6.      Návrh na uznesenie

7.      Záver – oslavy MDŽ

 

SPRÁVA  O ČINNOSTI  ZA ROK 2014

Naša organizácia mala v roku 2014  32 členiek. Výbor sa v roku 2014 zišiel 7x.

V roku 2014 sme uskutočnili tieto akcie:

1.      Fašiangový ples

2.      Výročná členská schôdza spojená s oslavami MDŽ

3.      Stavanie mája v spolupráci s OcÚ

4.      Oslavy MDD na miestnom ihrisku v spolupráci s OcÚ

5.      Volejbalový turnaj v Petrovciach

6.      Zájazd do Maďarska

7.      Návšteva ZOO v Košiciach

8.      Návšteva kultúrneho podujatia v Michalovciach – Kandráčovci

9.      Oslavy Mikuláša v spolupráci s OcÚ

 

Návrh na uznesenie z VČS ZO ÚŽ v Koromli konanej dňa 05.02.2015  

Výročná členská schôdza  ZO  ÚŽ v Koromli  dňa 05.02.2015

1.      berie na vedomie:   a) správu o činnosti za rok 2014

                                             b) správu o hospodárení za rok 2014

            2.  schvaľuje:      a) plán činnosti na rok 2015

                                           b) členský príspevok na rok 2015 vo výške 5 €

                                            c) zmenu v zložení výboru ZO ÚŽ v Koromli:

                                               Predsedníčka: Mgr. Slavomíra Nebesníková

                                               Podpredsedníčka: Anna Záhorčáková

                                               Tajomníčka: Mgr. Jana Hadvabová

                                               Pokladníčka: Mgr. Monika Hadvabová

                                               Členky:  Mgr. Silvia Žeňuchová

                                                              Mgr. Jana Papáčová

                                                              Bc. Viera Franková

                                                              Mária Hadvabová

                                                              Beáta Šukaľová

                                                              Anna Kučmašová

                                                              Lucia Remecká

 

Návrh plánu činnosti ZO ÚŽ v Koromli na rok 2015

ZO ÚŽ v Koromli plánuje v roku 2015 vykonať tieto akcie:

1.     2. Fašiangový ples

2.     Výročná členská schôdza spojená s oslavami MDŽ

3.     Návšteva filmového predstavenia v Michalovciach

4.     Stavanie mája v spolupráci s OcÚ

5.     Spoločná brigáda  pri budovaní „Krížovej cesty“

6.     Oslava MDD spojená so súťažou vo varení guľašu medzi všetkými organizáciami pôsobiacimi v našej obci

7.     Volejbalový turnaj

8.     Zájazd do Maďarska

9.     Brigáda v US PZ v Koromli – zalesňovanie

10.   Oslavy Mikuláša v spolupráci s OcÚ

 

Spoločná brigáda pri budovaní Krížovej cesty -  19.7.2015

 

 

 

CVIČENIE ŽIEN

Milé dámy z Koromle akéhokoľvek veku !

Príďte medzi nás - uvoľniť sa, rozhýbať telo a zlepšiť náladu.

Na cvičenie máme k dispozícii zasadačku na obecnom úrade.

 

Bližšie  informácie:

cvičiteľka - Mgr. Papačová Jana 

t.č. 0908/362276

 

 

 

 

                   

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: