Napíšte nám:

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór

 

volebné obdobie: 2013 - 2019

Agáta MIŽAKOVÁ

Baškovce 76                                  

Tel.: 0905 861 748Hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.


Hlavný kontrolór najmä:

  •  vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako  aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
  •   vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  •   predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  •   predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  •   spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.


Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: