Napíšte nám:

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 


Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Koromli má 5 poslancov.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Koromľa

      na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018

 

   POSLANEC

POSLANECKÝ OBVOD

číslo domu od - do

Mgr. Jana HADVABOVÁ
adresa: Koromľa č. 130
tel.:  0910 939 837      
e-mail: janulka.ha@gmail.com

39 – 78,  170

Ľudovít ŽEŇUCH
adresa: Koromľa č. 137
tel.:  0907 906 285      
 

110 – 140,  171,  178

Mária KOSTIČOVÁ
adresa: Koromľa č.  31
tel.:  0908 636 510      
    

1 – 37,  167

Milan CAPIK – zástupca starostky
adresa: Koromľa č.  176
tel.:  0904 218 888     
 

79 – 109,  168, 169, 175, 176, 177 

Miloš MEDVIĎ
adresa: Koromľa č.  154
tel.:  0908 991 127     

141 – 164, 166, 179

 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.


Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: